single trainning banner

MySQL i język SQL - podstawy

Koszt inwestycjiOd 1390 zł netto / osoba

Na wstępie odpowiedzmy na standardowe pytanie: czym różni się SQL od MySQL. Sam SQL jest językiem, przy pomocy którego pisze się zapytania do bazy. Natomiast MySQL to system do zarządzania daną bazą, który posługuje się SQL-em do zapisywania tych zapytań. Działania z bazami danych MySQL są w znaczący sposób oparte na realnym implementowaniu języka SQL. 

MySQL jest aktualnie jedną z najpopularniejszych aplikacji bazodanowych. System ten stał się w ostatnich latach niezwykle wszechstronnym narzędziem i środowiskiem pracy. Tego typu bazy danych niezwykle szybko i sprawnie są w stanie poradzić sobie z największą ilością zapytań sięgającą nawet miliona na sekundę.  

MySQL jest dostępny dla systemu Windows, Linux, OS X czy Novel NetWare i Symbian. Obecnie MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle i oparty jest na licencji wolnego oprogramowania.  

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że z zasobów MySQL korzystają takie korporacje jak Facebook czy Youtube.  

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
MySQL i język SQL - podstawy

Głównym celem szkolenia MySQL jest wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania bazy danych, korelacjach pomiędzy jej obiektami a także jej kluczowych elementach. Uczestnik szkolenia zrozumie istotę języka SQL w działaniach z bazą danych, głównie w pozyskaniu informacji. Dla osób, które na co dzień pracują ze złożonymi bazami danych, kurs MySQL będzie doskonałą okazją na zoptymalizowanie działań w zakresie pracy z nimi. Poprzez uczestnictwo w kursie MySQL uczestnik dowie się, w jaki sposób umiejętnie formułować zapytania i odpowiednio zastosować je do danej sytuacji. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • wiedza dotycząca zasad funkcjonowania bazy danych, korelacjach pomiędzy jej obiektami a także jej kluczowych elementach 
 • zrozumienie istoty języka SQL w pozyskiwaniu informacji 
 • umiejętność formułowania zapytania i zasadnego wykorzystania go w danej sytuacji 
 • umiejętność kontrolowania treści zawartych w bazie danych 
 • praktyczna umiejętność korzystania z transakcji celem bezpiecznego przetwarzania i utrwalenia wyników 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie MySQL dedykowane jest osobom, które chcą zaznajomić się z podstawami MySQL, w swojej pracy zawodowej obcują ze złożonymi bazami danych a w rezultacie dążą do zoptymalizowania działań w zakresie pracy z nimi. Kurs MySQL jest dla osób, które pragną poznać mechanizmy funkcjonowania języka MySQL do zarządzania relacyjną bazą danych oraz chcą dowiedzieć się w jaki sposób wyselekcjonować interesujące ich informacje z bazy.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Jedynym wymogiem dla uczestników jest znajomość środowiska MS Windows w stopniu elementarnym. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu mechanizmów działania relacyjnej bazy My SQL. W ich trakcie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą relacji między obiektami czy procedur składowych. Spora uwaga poświęcona będzie językowi SQL w podziale na DQL, DML, DDL i DCL, dzięki czemu uczestnicy kursu MySQL w praktyce użyją podstawowych poleceń a także funkcji tych języków, a poprzez to będą w stanie wyselekcjonować interesujące ich informacje z bazy.  

Program szkolenia

Program szkolenia
MySQL i język SQL - podstawy

 1. Bazy danych oraz przegląd oprogramowania 
  relacyjne modele baz danych,
  – relacje pomiędzy obiektami,
  – tabele, widoki i procedury składowe. 
 2. Środowisko MySQL
  narzędzia do pracy z bazami MySQL,
  – silnik baz danych MySQL,
  – operatory i kryteria w zapytaniach,
  – połączone tabele,
  – łączenie wyników,
  – kwerendy w MySQL:
          – Funkcje okna,
          – Numeracja rekordów,
          – Zastosowanie PARTITION BY.
 3. Język SQL w podziale na DQL, DML, DDL i DCL
  – Język DQL (Data Query Language):
  Polecenie SELECT,
          – Sortowanie,
          – Funkcje,
          – Podzapytania zagnieżdżone i skorelowane. 
  Język DML (Data Manipulation Language):
          – Instrukcje manipulacji danymi: INSERT, UPDATE, DELETE,
          – Zmiana zawartości wierszy,
          – Wstawianie wierszy przez zapytanie,
          – Usuwanie wierszy. 
  Język DDL (Data Definition Language):
          – Instrukcje definiujące,
          – Polecenia CREATE, ALTER, DROP,
          – Definiowanie kolumny tabel,
          – Zmiana typów danych,
          – Tworzenie tabel poprzez zapytanie. 
  Język DCL (Data Control Language):
          – Instrukcje sterujące uprawnieniami w bazie danych,
          – Dodawanie uprawnień dla użytkowników, przypisywanie ról, zmiana hasła itd.,
          – Polecenia GRANT, DENY, REVOKE. 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie MySQL i język SQL – podstawy wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie MySQL w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcje zajęć uczestnicy opanują podstawy z zakresu mechanizmów działania relacyjnej bazy MySQL. Dowiedzą się kanwy działania i funkcji języka SQL w podziale na DQL, DML, DDL i DCL a także nauczą się jak wyselekcjonować interesujące ich informacje z bazy. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem