single trainning banner

Szkolenie Efektywne zarządzanie projektami

Koszt inwestycji1690 zł netto / osoba

Z projektami mamy do czynienia codziennie, prowadzą one do osiągnięcia zamierzonych celów, w sposób efektywny i kontrolowany. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek, zmieniając standardy organizacji i jej procesy operacyjne lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek zespołowy, podejmowany z myślą o realizacji celu, w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Szkolenie to prezentuje podstawy najlepszych, sprawdzonych metod, standardów i praktyk z zarządzania projektami m.in.: IPMA, PMI/PMBoK, AgilePM, PRINCE2, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

Szkolenie obejmuje konkretną wiedzę, przeplataną licznymi przykładami z rzeczywistych realizacji oraz kilkoma warsztatami.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Efektywne zarządzanie projektami

Nabycie kompetencji przez uczestników i zwiększenie ich efektywności w obszarze prowadzenia projektów. Od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, realizację, monitorowanie i kontrolowanie – aż do zamknięcia projektu; poprzez zastosowanie adekwatnych narzędzi do potrzeb oraz różnych rodzajów projektów, które prowadzą lub w których uczestniczą i będą uczestniczyć.

Program szkolenia

Program szkolenia
Efektywne zarządzanie projektami

Moduł I Wspólne definicje:
1. Podstawowe definicje w zarządzaniu projektami
2. Ujednolicenie terminologii projektowej uczestników
3. Rola projektów w organizacji
4. Projekty a inne aktywności organizacji
5. Uznane metody, praktyki i standardy zarządzania projektami (ich przegląd i porównanie)

Moduł II Kluczowe role w projektach:
6. Sponsor – jego rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego sponsora
7. Kierownik Projektu – jego rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności
8. Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zwycięskiego
9. Biuro Zarządzania Projektami:
– umiejscowienie w organizacji,
– funkcje i role
10. Komitet Sterujący:
– funkcja i rola w projekcie
11. Interesariusze:
– definicja, identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu

Moduł III Fazy projektu:
12. Analiza potrzeb (problem, okazja, konieczność): uzasadnienie biznesowe
13. Planowanie
14. Realizacja
15. Zakończenie
16. Rola i znaczenie poszczególnych faz dla skutecznej realizacji celu projektu
17. Najczęściej popełniane błędy i ich negatywne skutki na projekt

Moduł IV Faza Analizy i Planowania projektu:
18. Jak prawidłowo określić cel projektu? (według metody SMART)
– Ćwiczenie 1: Wyznaczanie i opisanie celu głównego projektu i celów szczegółowych
19. Karta Projektu – definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry)
20. Identyfikacja zakresu projektu:
– określenie produktów i zadań w projekcie,
– Struktura Podziału Pracy (SPP), z ang. WBS – kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
– Ćwiczenie 2: Stworzenie Struktury Podziału Pracy (SPP) dla projektu
21. Harmonogram projektu:
– techniki tworzenia harmonogramu: model Gantta,
– określenie czasu trwania zadań: Wyliczanie Ścieżki Krytycznej w projekcie
– Ćwiczenie 3: Wyliczenie Ścieżki Krytycznej w projekcie i stworzenie harmonogramu projektu
22. Stworzenie planu zasobów, niezbędnych do osiągnięcia celu projektu:
– zasoby finansowe,
– zasoby rzeczowe,
– zasoby ludzkie,
– inne zasoby niezbędne do skutecznej realizacji projektu
– Ćwiczenie 4: Stworzenie Macierzy RACI – macierz odpowiedzialności w projekcie i Planu Komunikacji w Projekcie
23. Identyfikacja ryzyk i szans w projekcie omówienie procesu radzenia sobie z nimi:
– definicja ryzyk i szans oraz ich wpływu na projekt,
– identyfikacja ryzyk i szans oraz strategie zarządzania ryzykiem
– Ćwiczenie 5: Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej ryzyka, stworzenie planów reakcji na ryzyko i szansę, monitorowanie i kontrolowanie ryzyk – Macierz Ryzyk

Moduł V Zarządzanie realizacją projektu:
24. Komunikacja w projekcie:
– rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
– zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
25. Zarządzanie zespołem realizującym projekt:
– dobre praktyki zarządzania zespołem
26. Kontrola i zarządzanie zakresem projektu:
– zarządzanie zmianą, analiza i akceptacja wprowadzania zmian w sposób sformalizowany
27. Ewaluacja i zamknięcie projektu:
– rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu,
– analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
– najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie
– Ćwiczenie 6: Stworzenie dwóch raportów: Raportu Zamknięcia Projektu i Raportu Wniosków z Projektu tzw. Lessons Learned

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • Umiejętność definiowania prawidłowych celów i zakresu projektu.
  • Umiejętność przeprowadzenia poszczególnych faz planowania i realizacji projektu.
  • Umiejętność wykorzystania w pracy projektowej dostępnych modeli, narzędzi i technik.
  • Umiejętność opracowania i wykorzystywania dokumentacji projektowej.
  • Umiejętność przygotowania harmonogramu prac projektowych i planu zasobów.
  • Umiejętność definiowania ryzyka i opracowania planu jego minimalizacji.
  • Umiejętność identyfikacji interesariuszy i potrzeb użytkowników projektu oraz zarządzania komunikacją wewnątrz i poza zespołem projektowym.
  • Umiejętność znajdowania możliwości łączenia narzędzi projektowych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów w sytuacjach, w których może to być korzystne lub wymagane.
  • Umiejętność oceny dokonań projektowych i przygotowania raportu podsumowującego realizację projektu.
  • Umiejętność aktywnego uczestniczenia w zespołach realizujących projekty.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Początkujący i przyszli kierownicy projektów, uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach, menedżerowie, zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu, wszystkie osoby, zainteresowane nabyciem kompetencji twardych i rozwojem w obszarze zarządzania projektami.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Może zainteresować osoby, które chcą zajmować się lub zajmują zawodowo zarządzaniem projektami i w planie mają poznanie bardziej zaawansowanych metodyk, sposobów i standardów zarządzania projektami takich jak IPMA, AgilePM, PMI/PMBoK czy PRINCE2.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Szkolenie obejmuje liczne ćwiczenia praktyczne.
Zakres ćwiczeń – patrz program szkolenia.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania projektami wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Karol lub Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągłą dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem