single trainning banner

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Koszt inwestycji1790 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne, jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Uczestnicy szkolenia poznają wymagania norm ZSZ oraz uczą się techniki audytowania.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość wymagań norm, wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
 • Umiejętność planowania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Umiejętność przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego.
 • Umiejętność tworzenia pytań audytowych.
 • Umiejętność przeprowadzania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Umiejętność raportowania wyników z audytu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości, sekcji BHP i zarządzania środowiskiem, pełnomocnicy jakości, BHP i systemu środowiskowego, kierownictwo oraz wszystkie osoby, chcące zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Dzień 1
Moduł I (6h) – Wymagania ISO 9001:2015

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015
 2. Omówienie struktury normy: HLS
 3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji
 9. Podejście bazujące na ryzyku
 10. Analiza ryzyka
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Moduł II (4h) – Wymagania ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

 1. Analiza i interpretacja wymagań ISO 14001:2015
 2. Identyfikacja aspektów środowiskowych
 3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
 4. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 14001:2015
 5. Analiza i interpretacja wymagań ISO 45001
 6. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 45001

Dzień 2
Moduł III (6h) – Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

 1. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – kogo dobierać jako audytujących i audytowanych,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – zasady prowadzenia badania na miejscu,
  – dobór próby do badania audytowego,
  – audyt w kontekście podejścia procesowego,
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
  – wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności,
  – działania korygujące i zapobiegawcze,
  – skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań       korygujących i zapobiegawczych po audycie
 5. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 6. Prowadzenie wywiadów audytowych
 7. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001:2015

Moduł IV (4h) – Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 1. Audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego
 2. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 3. Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość, Środowisko, BHP
 4. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania
certyfikaty

CERTYFIKATY

Audytor wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

20 godzin – 2 dni po 10 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Dużo ciekawych przykładów z doświadczenia trenera

Atmosfera, przykłady, dobra organizacja czasu

„dynamika” szkolenia, dobra organizacja

Przykłady z życia, zadania praktyczne

Dynamika szkolenia, warsztaty, zadania

Zadania praktyczne + przykład rozwiązania

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem